Kontakt

Biuro projektu

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

ul. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

tel. 52 373-27-06

kierunki.zamawiane@utp.edu.pl

Zmień kolorystykę serwisu
wersja16
Licznik odwiedzin
Dzisiaj0
W tym tygodniu16
W tym miesiącu11
Ogółem95450

 

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów Uniwersytetu

Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy studiujących

na kierunkach objętych projektem PO KL pt.


,,Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy”


tekst ujednolicony z dnia 01.10.2012 r.

 

I. Przepisy Ogólne

1 Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych za wyniki w

nauce dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: biotechnologia

(Wydział Rolnictwa i Biotechnologii) fizyka techniczna i inżynieria materiałowa (Wydział

Technologii i Inżynierii Chemicznej), inżynieria środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii

Środowiska), mechanika i budowa maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej) oraz ochrona

środowiska (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt),

dla których planowy cykl kształcenia przypada na lata 2011-2015.

2. Stypendia motywacyjne są współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój kapitału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie

liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,

Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu

dla gospodarki opartej na wiedzy.

3. Stypendia przyznaje się w celu wspierania studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

4. Odsetek studentów objętych tą formą wsparcia z ogólnej liczby studentów danego kierunku i

roku studiów oraz kwotę stypendium motywacyjnego określa umowa numer

UDA POKL.04.01.02-00-166/11-00 zawarta pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa

Wyższego, a Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w

Bydgoszczy oraz szczegółowe wytyczne Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących.

5. Wyżej wymieniona umowa przewiduje wypłatę stypendiów motywacyjnych dla maksymalnie 50%

studentów danego kierunku i roku studiów wg stanu na 1 października każdego roku

akademickiego, od I semestru w roku akademickim 2011/2012 do końca semestru VII

(zimowego) roku akademickiego 2014/2015.

6. Stypendia przyznaje się na okres dziewięciu miesięcy – od października do czerwca, a w

ostatnim roku na okres 4 miesięcy tj. od października do stycznia.

7. Po spełnieniu określonych wymogów student kierunku objętego Projektem może

otrzymać stypendium motywacyjne nie więcej niż 4-krotnie (maksymalnie przez 32 miesiące).

8. Otrzymanie stypendium motywacyjnego w ramach Projektu nie wyklucza prawa studentów do

ubiegania się o przyznanie innych form pomocy materialnej oferowanych przez UTP

przewidzianych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

II. Warunki i tryb przyznawania stypendiów motywacyjnych

1. Warunkiem ubiegania się o stypendium motywacyjne jest wypełnienie, podpisanie i złożenie

poniższych dokumentów:

1.1. wniosku o przyznanie stypendium motywacyjnego na określonym kierunku zamawianym w UTP

/załącznik nr 1/,

1.2. deklaracji uczestnictwa w projekcie /załącznik nr 2/,

1.3. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych /załącznik nr 3/,

1.4. oświadczenia studenta kierunku objętego Projektem /załącznik nr 4/,

1.5. kwestionariusza zawierającego zakres danych osobowych uczestnika Projektu /załącznik

nr 5/.

2. Przed złożeniem kompletu dokumentów aplikacyjnych o stypendium motywacyjne student jest

zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Komplet dokumentów wymienionych w pkt. 1 należy złożyć we właściwym dla kierunku studiów

dziekanacie w roku akademickim 2011/2012 w terminie do 28. października, a w latach

następnych do 20. października.

4. Wniosek złożony po terminie określonym w pkt. 3 pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci wymienieni w pkt. I.1., z wyjątkiem tych,

którzy:

1.1. pobierają stypendium motywacyjne przewidziane w PO KL na innym kierunku zamawianym,

1.2. ubiegają się o stypendium motywacyjne przewidziane w PO KL na innym kierunku

zamawianym,

1.3. otrzymują pomoc finansową ze środków finansowanych lub współfinansowanych przez  Unię

Europejską.

6. Na I roku studiów stypendium przyznaje się na podstawie liczby punktów procentowych

uzyskanych w postępowaniu klasyfikacyjnym na określony kierunek objęty Projektem w UTP,

zgodnie z Uchwałą Senatu nr 10/326 z dnia 21. Kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu

przyjmowania kandydatów na I i II stopień studiów w UTP w roku akademickim 2011/2012.

7. Studentom, którzy podjęli studia w UTP na kierunku objętym Projektem bez postępowania

klasyfikacyjnego, liczbę punktów procentowych oblicza się zgodnie z Uchwałą Senatu, jak w pkt.6.

8. W przypadku, gdy nie jest możliwe wyłonienie określonej liczy stypendystów I roku z powodu

jednakowej liczby punktów na liście rankingowej, kryterium pomocniczym staje średnia

arytmetyczna wszystkich ocen/punktów ze świadectwa dojrzałości.

9. Dla studentów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury, oceny

przelicza się na punkty procentowe zgodnie z zasadą podaną w poniższej tabeli:

Ocena

Liczba punktów (%)

celujący

³ 5,50

100

bardzo dobry

5,00-5,49

90

dobry plus

4,50-4,99

80

dobry

4,00-4,49

70

dostateczny plus

3,50-3,99

60

dostateczny

3,00-3,49

50

mierny plus

2,50-2,99

40

Mierny

³ 2,00

30

 

10. Na II, III i IV rok studiów stypendium przyznaje się wyłącznie na podstawie wyników w nauce po

uzyskaniu rejestracji pełnej z zastrzeżeniem pkt.II.11 z wszystkich przedmiotów i ich form

objętych planem studiów w poprzednim roku akademickim.

11. O stypendium motywacyjne mogą się też ubiegać studenci z wpisem warunkowym zgodnie z

regulaminem studiów, przy czym z każdego przedmiotu niezaliczonego do obliczenia średniej za

ubiegły rok studiów uzyskują ocenę 2,0.

12. Średnią arytmetyczną ocenę za rok studiów oblicza się z dokładnością do 2. Miejsca po

przecinku bez zaokrąglania.

13. Średnią arytmetyczną ocenę za I rok studiów zwiększa się o 0,25 za każdy zaliczony przedmiot

zajęć wyrównawczych, oddzielnie za I i II semestr.

14. W przypadku, gdy nie jest możliwe wyłonienie określonej liczby stypendystów na II rok z

powodu jednakowej średniej ocen na liście rankingowej uwzględniającej także zajęcia

wyrównawcze, kryterium pomocniczym staje się średnia ocena z matematyki z I i/lub II

semestru.

15. W przypadku, gdy nie jest możliwe wyłonienie określonej liczby stypendystów na III i IV rok z

powodu jednakowej średniej ocen na liście rankingowej, kryterium pomocniczym staje się

średnia ocen z wszystkich przedmiotów i ich form objętych planem studiów bez zaokrąglania z

dokładnością do 2. miejsc po przecinku w całym okresie poprzedzającym rok, na który student

składa wniosek.

16. Student wyjeżdżający na studia do innej uczelni w ramach programu LLP/Erasmus, MostAR lub

MOSTECH zachowuje prawo do wypłaty stypendium uzyskanego na podstawie wyników w

nauce w roku poprzedzającym wyjazd.

17. W przypadku powrotu studenta do UTP po roku studiów odbytych w ramach programu

LLP/Erasmus lub programów MostAR i MOSTECH, podstawą starania się o stypendium

motywacyjne na kolejny rok studiów w UTP stają się wyniki w nauce uzyskane w innych niż

UTP uczelniach.

18. W przypadku przeniesienia studenta na zasadach określonych w Regulaminie studiów UTP z

innej uczelni na kierunek objęty wsparciem w ramach projektu podstawa ubiegania się o

stypendium motywacyjne w pierwszym roku po przeniesieniu jest średnia ocen ze wszystkich

przedmiotów i ich form objętych polanem studiów uzyskana na uczelni macierzystej, a w

przypadku przeniesienia począwszy od semestru letniego średnia za semestr zimowy z uczelni

macierzystej i za semestr letni zrealizowany w UTP.

19. Podstawą ubiegania się o stypendium motywacyjne przez osoby, które dołączają do studentów

kierunków objętych wsparciem w ramach projektu na zasadach powtarzania jest średnia z ocen

ze wszystkich przedmiotów i ich form objętych planem studiów uzyskana za dwa ostatnie

zaliczone (rejestracja pełna lub warunkowa) semestry poprzedzające kolejny nabór wniosków.

20. Po powrocie z urlopu prawo do ubiegania się o stypendium motywacyjne uzyskuje się po

zaliczeniu następnego roku.

21. Średnia ocen jest podstawą do utworzenia listy rankingowej na każdym kierunku studiów w

kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów procentowych (I rok) lub średniej ocen (II

– IV rok).

 

III. Komisja Stypendialna

1. Stypendia motywacyjne przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna, zwana dalej Komisją.

2. Komisję powołuje Rektor na wniosek Kierownika Projektu.

3. W skład Komisji wchodzą: koordynator ds. programu stypendialnego, czterech przedstawicieli

wydziałów biorących udział w Projekcie i przedstawiciel URSS jako obserwator.

4. Do kompetencji Komisji należy w szczególności:

1.1. sprawdzenie poprawności złożonych wniosków,

1.2. ustalenie list rankingowych studentów ubiegających się o stypendium, odrębnie dla każdego

kierunku studiów,

1.3. ustalenie list stypendystów,

1.4. wydanie decyzji o przyznaniu stypendium,

1.5. wydanie decyzji o nie przyznaniu stypendium,

1.6. wydanie decyzji o utracie prawa do stypendium.

5. Komisja w składzie co najmniej 4 osobowym na podstawie sporządzonej listy rankingowej

podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium na zwołanym przez kierownika projektu

posiedzeniu. W przypadkach niejednoznacznych Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością

głosów.

6. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują jej członkowie obecni na posiedzeniu.

7. Decyzję o przyznaniu stypendium motywacyjnego jest doręczana studentom za potwierdzeniem

odbioru.

8. Od decyzji podjętej przez Uczelnianą Komisję Stypendialną służy odwołanie do Kierownika

Projektu.

9. Odwołanie od decyzji Komisji składa się u koordynatora ds. stypendium motywacyjnego 14 dni

od daty jej otrzymania. Kierownik Projektu podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu lub nie

przyznaniu stypendium motywacyjnego w terminie 14 dni od daty złożenia odwołania.

 

IV. Wypłata stypendium

1. Stypendium motywacyjne wypłaca się w transzach miesięcznych w formie bezgotówkowej na

rachunek bankowy, którego stypendysta jest właścicielem lub współwłaścicielem.

2. Stypendium wypłacane jest co miesiąc z tym, że za październik i listopad łącznie – w listopadzie,

z zastrzeżeniem pkt. 3.

3. W semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012 wypłata stypendium nastąpi w grudniu –

za październik, listopad i grudzień łącznie.

4. Uczelnia zastrzega sobie prawo do opóźnienia w wypłacie stypendium w przypadku braku

środków na koncie Projektu. Wypłata zaległości nastąpi niezwłocznie przekazaniu środków na

realizację Projektu przez Instytucję Pośredniczącą.

5. W przypadku utraty prawa do stypendium w październiku i listopadzie roku akademickiego

2011/2012 z powodów określonych w pkt. V stypendium za te miesiące nie przysługuje.

6. W przypadku rezygnacji lub utraty prawa do stypendium motywacyjnego, pozostałe do wypłaty

raty tego stypendium w danym roku są decyzją Komisji niezwłocznie przyznawane kolejnemu

studentowi na liście rankingowej danego kierunku zamawianego, pod warunkiem, że spełnia on

wszystkie kryteria pobierania stypendium motywacyjnego.

 

V. Utrata prawa do stypendium

1. Student traci prawo do stypendium od następnego miesiąca, w którym nastąpiło:

1.1. uprawomocnienie się decyzji o skreśleniu z listy studentów (jeżeli decyzja o skreśleniu zostanie

uchylona, zawieszone stypendium zostaje wypłacone w następnym miesiącu),

1.2. przeniesienie do innej uczelni,

1.3. zmiana kierunku lub formy studiów,

1.4. złożenie rezygnacji ze studiów,

1.5. rozpoczęcie urlopu,

1.6. zawieszenie w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

1.7. stwierdzenie przez Komisję, że stypendium zostało uzyskane na podstawie nieprawdziwych

danych,

1.8. skazanie prawomocnym wyrokiem sadowym za przestępstwo umyślne,

1.9. zaprzestanie uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych,

1.10. nieuzasadniona odmowa udziału w innych zadaniach realizowanych w ramach Projektu.

2. W przypadku ujawnienia we wniosku nieprawdziwych danych, o których mowa w pkt. 1. czy

oświadczeń mających wpływ na uzyskanie prawa do stypendium, rektor uchyla

decyzję Komisji o jego przyznaniu i kieruje wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

wobec studenta.

3. Stypendium pobrane na podstawie nieprawdziwych danych lub oświadczeń stanowi świadczenie

nienależne w rozumieniu art. 410 Kodeksu cywilnego i podlega zwrotowi na zasadach

określonych przez przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

4. Stypendium wypłacone za następny miesiąc (ce), w którym student utracił prawo do jego

pobierania z powodu przyczyn podanych w pkt. V.1 podlega (ją) zwrotowi do kasy UTP na

podstawie decyzji kierownika projektu.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Stypendysta zobowiązany jest do:

1.1. kontynuowania studiów na wybranym kierunku zamawianym i dążenia do ich ukończenia,

1.2. nie zmieniania kierunku studiów i UTP na inną uczelnię wyższą,

1.3. uczestniczenia w innych zadaniach Projektu,

1.4. informowania kierownika projektu w ciągu 7 dni o zmianie swojego statusu wynikającego z

przyczyn podanych w pkt. V.1.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje kierownik projektu w

porozumieniu z koordynatorem ds. programu stypendialnego.

3. W uzasadnionych przypadkach Uniwersytet zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie od roku akademickiego 2011/2012.

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego