Kontakt

Biuro projektu

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

ul. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

tel. 52 373-27-06

kierunki.zamawiane@utp.edu.pl

Zmień kolorystykę serwisu
wersja16
Licznik odwiedzin
Dzisiaj0
W tym tygodniu16
W tym miesiącu11
Ogółem95450

 

.

 

 

REGULAMIN

staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie realizowane w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy” w roku akademickim 2013/2014.

 

I.  Postanowienia Ogólne

1.  Projekt  jest  realizowany  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  Priorytet  IV Szkolnictwo  wyższe  i  nauka  Działanie  4.1.  Wzmocnienie  i  rozwój  potencjału  dydaktycznego  uczelni  oraz  zwiększenie  liczby  absolwentów  kierunków  o  kluczowym znaczeniu  dla  gospodarki  opartej  na  wiedzy  Poddziałanie  4.1.2.  Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Termin realizacji projektu 01/06/2011 r. – 28/02/2015 r.

2.   Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

1)  Beneficjent –  Uniwersytet  Technologiczno  –  Przyrodniczy  im.  J.  J.  Śniadeckich  w Bydgoszczy  realizujący  projekt  „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego nawiedzy”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IV,  Działanie  4.1.  Wzmocnienie  i  rozwój  potencjału  dydaktycznego  uczelni  oraz  zwiększenie  liczby  absolwentów  kierunków  o  kluczowym  znaczeniu  dla  gospodarki  opartej  na  wiedzy  Poddziałanie  4.1.2.  Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,  na  podstawie  umowy  o  dofinansowanie  Projektu  nr  umowy: UDA-PO KL.04.01.02-00-166/11-01.

2)  Projekt –  przedsięwzięcie  pod  nazwą  Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze  środków  budżetu  Państwa  w  ramach  Poddziałania  4.1.2.  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  opisane  we  wniosku, będące  przedmiotem  umowy  o  dofinansowanie  zawartej  pomiędzy  Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem.

3) Organizator stażu – podmiot będący przedsiębiorcą lub instytucją przyjmujący studenta na   staż

4)  Aplikacja –  zestaw  dokumentów  (formularz  rekrutacyjny  wraz  z  załącznikami)  wymagany od kandydatów ubiegających się o staż

5)  Komisja  rekrutacyjna  ds.  staży –  komisja  powołana  w  celu  weryfikacji  złożonych  aplikacji oraz wyłonienia uczestników staży

6)  Staż  studencki –  odpłatna,  miesięczna  forma  pobytu  studentów Uniwersytetu  u  Organizatora  Stażu  polegająca  na  zdobywaniu  praktycznych  umiejętności przydatnych do prowadzenia dalszej pracy zawodowej lub naukowej.

7)  Uczestnik  stażu –  osoba  nieaktywna zawodowo posiadająca status studenta UTP i  uczestnika Projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy” realizowanego przez Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

8)  Opiekun  stażysty –  osoba  wskazana  przez  Organizatora  Stażu  odpowiedzialna  za  prawidłową realizację przebiegu stażu,

9)  Stypendium  stażowe – świadczenie  pieniężne  przysługujące  stażyście  w  okresie odbywania stażu,

10)  Dokumentacja stażowa – dokumenty potwierdzające odbycie stażu.

W skład dokumentacji wchodzą:

a)  Umowa  o  staż –  umowa  zawarta  między  Uniwersytetem  Technologiczno  –  Przyrodniczym  im.  J.  J.  Śniadeckich  w  Bydgoszczy,  Organizatorem  stażu  i   Uczestnikiem  stażu  określająca  prawa  i  obowiązki  stron  w związku  z  organizacją  i realizacją stażu.

b)  Program stażu, na którym ujęty jest zakres realizowanych na stażu czynności oraz  wskazane czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia występujące na stanowisku pracy

c)  Lista obecności – sporządzana na każdy miesiąc kalendarzowy, na której ujęta jest liczba przepracowanych godzin

d)  Karta  stażu –   zawierająca  szczegółowy  opis zadań zrealizowanych w trakcie stażu

e)  Zaświadczenie  o  odbyciu stażu -  potwierdzenie  przez  pracodawcę  odbycia  stażu oraz zaliczenie stażu przez Uniwersytet na podstawie listy obecności i karty stażu.

3.  Staże  są  współfinansowane  przez  Europejski  Fundusz Społeczny  w  ramach  Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IV.  Szkolnictwo  wyższe  i  nauka,  Działanie  4.1.  Wzmocnienie  i  rozwój  potencjału  dydaktycznego  uczelni  oraz  zwiększenie  liczby absolwentów  kierunków  o  kluczowym  znaczeniu  dla  gospodarki  opartej  na  wiedzy Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

4. Celem głównym stażu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i   kompetencji studentów sześciu kierunków zamawianych.

5. Liczbę uczestników stażu objętych formą wsparcia określa umowa numer  UDA-POKL.04.01.02-00-166/11-00 zawarta pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a  Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym  im.  J. J. Śniadeckich  w Bydgoszczy.

6.  Umowa, o której mowa w pkt. 5 przewiduje realizację 150 (stu pięćdziesięciu) staży przez okres 4 tygodni w okresie od tj. od 14 lipca do 10 sierpnia w roku akademickim 2013/2014.

II. Warunki i tryb ubiegania się o staż studencki

1.  O  staże  studenckie mogą ubiegać się osoby, które spełniają  łącznie następujące warunki formalne:

1) posiadają status studenta UTP i uczestnika Projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy” realizowanego przez Uniwersytet  Technologiczno-Przyrodniczy  im.  J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

2)   nie są aktywne zawodowo  (zgodnie z definicją osoba nieaktywna zawodowo to osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni).

3) nie mają zaległości finansowych ani dydaktycznych względem Beneficjenta wynikających z obowiązków studenta.

2. W stażu nie mogą brać udziału studenci, którzy w momencie  rejestracji swego udziału  pozostają  w  stosunku  pracy  na  postawie  umowy  o  prace,  umowy  cywilnoprawnej oraz  prowadzący  działalność  gospodarczą,  osoby  prowadzące  działalność  rolniczą,  a  także osoby odbywające staż na podstawie innej umowy.

3. Osoby, które złożyły wniosek na staż zobowiązane są do niepozostawania w stosunku pracy i niepodejmowania innych prac zarobkowych do dnia ogłoszenia wyników, a w przypadku osób zakwalifikowanych na staż do dnia zakończenia stażu, rozumianego jako ostatni dzień ramowego obowiązywania umowy o staż.

4.  Warunkiem  ubiegania  się  o  staż  studencki  jest  wypełnienie,  podpisanie  i  złożenie poniższych dokumentów:

1) listu motywacyjnego i CV,

2) formularza rekrutacyjnego dla kandydatów na staż /załącznik nr 1/,

3) kserokopii dowodu osobistego – oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów,

4) kserokopii  legitymacji  studenckiej  –  oryginał  do  wglądu  przy  składaniu       dokumentów

5) dokumentów  potwierdzających  osiągnięcia  naukowe,  artystyczne  oraz  dodatkową aktywność  (np.  działalność  w  kołach  naukowych  potwierdzona  opinią  Opiekuna  Koła Naukowego,  działalność  w  organizacjach  studenckich,   publikacje  artykułów, świadectwa/  zaświadczenia  ukończenia  dodatkowych  kursów/  szkoleń,  potwierdzenie wybitnych osiągnięć sportowych),

6) potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków lub podpisanie oświadczenia o rezygnacji z ww. ubezpieczenia,

7) oświadczenie o:

- zapoznaniu  się  i  akceptacji  postanowień  Regulaminu  staży  studenckich  oraz przyznawania  i  wypłacania  stypendiów  za  staże  studenckie  w  ramach  projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy” w  roku akademickim 2013/2014 ,

-  niepozostawaniu  w  stosunku  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę,  umowy cywilno-prawnej  oraz  o  nieprowadzeniu  działalności gospodarczej  ani  działalności rolniczej,

- posiadaniu/nie  posiadaniu  aktualnej  polisy  ubezpieczeniowe  od  następstw nieszczęśliwych wypadków

5. Przed złożeniem kompletu dokumentów aplikacyjnych student jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

6.  Komplet dokumentów wymienionych w ust. 4 należy złożyć w Punkcie Staży Studenckich w terminie od 3 marca 2014 r. do 28 marca 2014 r.

7.  Kandydat ma prawo do złożenia jednego wniosku o staż niezależnie od liczby kierunków na których studiuje.

8.   Wniosek złożony po terminie określonym w ust. 6 pozostawia się bez rozpatrzenia.

9.  Osoba, która utraci status uczestnika Projektu (rezygnacja, skreślenie z listy studentów) „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy” realizowanym przez Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich traci prawo do udziału w stażu.

10. Uczestnictwo  w  stażu  nie  zwalnia  stażysty  z  udziału  w  obowiązujących  go  zajęciach dydaktycznych  oraz  zaplanowanych  zaliczeniach  i  egzaminach  w  ramach  programu kształcenia.

III. Zasady oceny aplikacji.

1.  Oceny wniosków dokonuje się w trzech etapach:

1)  I etap – ocena formalna – realizowana w Punkcie Staży Studenckich .

2) II etap – ocena merytoryczna – dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną ds. Staży,

3) III etap – opracowanie list stażystów zakwalifikowanych do odbycia stażu z podziałem na kierunki studiów oraz listy rezerwowej.

Ocena formalna:

1.  Oceny formalnej dokonuje pracownik Punktu Staży Studenckich przyjmujący aplikacje.

2.  Na ocenę formalną składa się:

1)  ocena terminowości złożenia wniosku,

2)  ocena kompletności i prawidłowości wypełnienia wniosku,

3)  ocena kompletności i prawidłowości wymaganych załączników,

4)  ocena spełnienia kryteriów określonych w pkt. II Regulaminu.

3. Ocena  formalna  zostaje  zapisana  na  karcie  oceny  formalnej  wniosku  i  podpisana  przez osobę  dokonującą  oceny  formalnej.  Karta  oceny  formalnej  stanowi załącznik  nr  2  do  Regulaminu.

3. W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  lub  braków  formalnych  kandydat  na  staż  ma prawo  do  korekty/uzupełnienia  wniosku  w  Punkcie  Staży  Studenckich  w  terminie  7  dni kalendarzowych od daty wezwania do uzupełnienia.

4. Powiadomienie  o  konieczności  korekty/uzupełnienia wniosku  zostanie  wysłane  drogą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mail.

5. Niedokonanie korekty/uzupełnienia we wskazanym w ust. 3 terminie powoduje odrzucenie wniosku ze względów formalnych.

Ocena merytoryczna:

1. Procedurze oceny merytorycznej będą poddane wyłącznie wnioski mające pozytywną

ocenę formalną.

2.  Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Rekrutacyjna ds. Staży, w skład której wchodzą:

a.  Koordynator ds. staży, promocji i monitoringu

b.  Pełnomocnik wydziałowy ds. staży

c.  Pracownik punktu ds. staży studenckich.

3. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Komisji jednego z jej członków w skład  Komisji wchodzi Kierownik Projektu.

4.  Komisja  Rekrutacyjna  ds.  Staży  dokonuje  oceny  merytorycznej  wniosku  w  oparciu  o następujące kryteria:

a.  wyniki w nauce

b.  aktywność naukowa

c.  dodatkowa aktywność w czasie studiów.

5.  Ocenę  merytoryczną  tworzyć  będzie  suma  punktów  składająca  się  z  następujących   ocen cząstkowych:

I. Punkty za wyniki w nauce:

1. W przypadku studentów:

1) punkty dodatnie przyznawane za średnie z ocen z przedostatniego oraz ostatniego zakończonego i zaliczonego semestru studiów

Średnia  ocen,  liczona  oddzielnie  za  każdy  semestr, przeliczana  jest  na  punkty według wzoru:

liczba punktów za średnią ocen = uzyskana średnia ocen x 10 max 2 x 50 = 100 punktów

2) punkty  ujemne  za  zaliczenie  sesji egzaminacyjnej po upływie  regulaminowego terminu.

Zaliczenie semestru po terminie:

- przedostatniego                         10 pkt.

- ostatniego                                 10 pkt.

max 20 pkt.

II. Punkty za osiągnięcia naukowe i artystyczne.

1. Osiągnięcia naukowe:

1) punkty  za  autorstwo/współautorstwo  publikacji  naukowych zgodnych z kierunkiem studiów poparte kserokopią publikacji;

Nie uwzględnia się:

-  publikacji o charakterze nienaukowym (np. relacji z konferencji, streszczenia, opublikowanej treści posteru),

- artykułów lub publikacji, które jeszcze nie ukazały się i są np. w recenzji lub druku,

Autorstwo/współautorstwo publikacji naukowej

- 1 publikacja                                             10 pkt.

- 2 publikacje                                             20 pkt.

- 3 i więcej publikacji                                  30 pkt.

max 30 pkt.

2) punkty  za  autorstwo/współautorstwo  referatu/posteru  prezentowanego na  konferencji  naukowej (punkty  przyznawane  za  każdy  referat/poster), potwierdzone  zaświadczeniem  opiekuna  Koła  Naukowego  lub  kierownika katedry  lub  prodziekana  ds.  dydaktycznych  i  studenckich,  w  którym  należy podać:  tytuł  referatu  lub  posteru,  datę  i  miejsce  wygłoszenia  referatu  lub przedstawienia posteru, opis.

Nie  uwzględnia  się  referatów  lub  posterów  o  charakterze  nienaukowym  oraz  referatów wykazanych w kategorii autorstwo/współautorstwo publikacji naukowej.

Autorstwo/współautorstwo  referatu/posteru  na  konferencji naukowej:

- międzynarodowej           30 pkt.

- ogólnopolskiej                20 pkt.

- uczelnianej                    10 pkt.

max 30 pkt.

3) punkty  za  patenty/zgłoszenia  złożone  w  Urzędzie  Patentowym  RP (punkty  przyznawane  za  każde  osiągnięcie);  potwierdzone  zaświadczeniem opiekuna  Koła  Naukowego  lub  kierownika  katedry  lub  prodziekana  ds. dydaktycznych  i  studenckich,  w  którym  należy  podać:  tytuł  patentu/zgłoszenia, datę patentu/zgłoszenia, opis.

Autorstwo/współautorstwo:

- patentu                                                                                               10 pkt.

- wzoru użytkowego lub przemysłowego                                                   5 pkt.

- zgłoszenie patentowe (bez względu na liczbę zgłoszeń)                          2 pkt.

-zgłoszenie wzoru użytkowego lub przemysłowego

(bez względu na liczbę  zgłoszeń)                                                            1 pkt.

max 20 pkt.

4) punkty za  udział  w  projektach  badawczych  (punkty  przyznawane  za każdy  grant)  potwierdzone  zaświadczeniem  opiekuna  Koła  Naukowego  lub kierownika  katedry  lub  kierownika  projektu  badawczego  lub  prodziekana  ds. dydaktycznych  i  studenckich,  w  którym  należy  podać:  miejsce  (nazwę  ośrodka naukowego lub akademickiego, uczelni, instytutu etc.), okres udziału w projekcie, charakter i opis projektu, cel projektu.

Udział w pracach badawczych:

- w grancie NCN, Unii Europejskiej, międzynarodowym                                         10 pkt.

-  grancie we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi            5 pkt.

- w grancie uczelnianym.                                                                                         2 pkt.

max 20 pkt.

 

III.  Punkty za dodatkową aktywność w czasie studiów.

1) punkty  przyznawane  za  aktywne  uczestnictwo  w  Kołach  Naukowych (minimum  1  pełen  semestr  działalności)  poparte  opinią  Opiekuna  Koła Naukowego z uwzględnieniem okresu pracy w Kole Naukowym

Aktywne uczestnictwo w Kole Naukowym:

- działalność w 1 kole naukowym                           10 pkt.

- działalność w więcej niż 1 kole naukowym            20  pkt.

max 20 pkt.

2) punkty przyznawane za ukończone kursy, szkolenia zgodne z kierunkiem studiów poświadczone certyfikatami, zaświadczeniami świadectwami itp.

Ukończone kursy, szkolenia itp.

- 1 kurs/szkolenie zgodne z profilem studiów                                5 pkt.

- 2 kursy/szkolenia zgodne z profilem studiów                             10 pkt.

- więcej niż 2 kursy/szkolenia zgodne z profilem Studiów             15 pkt.

max 15 pkt.

3) punkty  przyznawane  za  poświadczoną  certyfikatami,  świadectwami  znajomość języków obcych na poziomie co najmniej komunikatywnym.

Nie uwzględnia się zaświadczeń wydanych przez SJO UTP w tym również uprawniających do wyjazdu w ramach programów międzynarodowych.

Znajomość języków obcych

- 1 język obcy                               10 pkt.

- więcej niż 1 język obcy                20 pkt.

max 20 pkt.

4) punkty  dodatnie  za  aktywną  działalność  w  organizacjach  studenckich  np. Samorząd Studencki, NZS, AZS, inne.

Aktywna działalność w organizacjach studenckich

- Samorząd Studencki                       5  pkt.

- NZS                                                 5  pkt.

- inne organizacje studenckie         po 2 pkt.

- starostwo grupy/roku                       2 pkt.

- AZS / AZS z osiągnięciami                2/10 pkt.

max 15 pkt.

5) punkty  dodatnie  za  dodatkową  aktywność  np.  odbyte  wcześniej  staże,  wolontariat, praktyki nieobowiązkowe, praca w Biurze Karier (Z  zastrzeżeniem,  że  za  aktywność  w  Biurze  Karier  UTP można  uzyskać  maksymalnie  10  pkt.  niezależnie  od ilości przedstawionych zaświadczeń)

Dodatkowa aktywność:

- związana z profilem studiów              10  pkt.

- niezwiązana z profilem studiów           5  pkt.

max 10 pkt.

6) punkty dodatnie za uczestnictwo w międzynarodowych dydaktycznych programach studenckich np. LLP/Erasmus

Uczestnictwo w studenckich dydaktycznych  programach międzynarodowych

- 1 wyjazd                                               10 pkt.

- więcej niż 1 wyjazd                                20 pkt.

max 20 pkt.

7)  punkty dodatnie za udokumentowaną pracę zawodową w czasie studiów.

Praca zawodowa w czasie  studiów:

- zgodna z kierunkiem studiów                 5  pkt.

- pozostała                                               2  pkt.

max 5 pkt.

14. Zgodnie  z  art.  3  i  6  Rozporządzenia  (WE)  1081/2006 Parlamentu  Europejskiego  i  Rady z dn.  5  lipca  2006  r.  dotyczącymi  wspierania  kobiet  w  zatrudnianiu  i  rozwoju  ich  kariery  oraz zmniejszeniu  ich  segregacji  ze  względu  na  płeć  na  rynku  pracy,  Komisja  Rekrutacyjna ds. Staży  oceniając wnioski  kandydatów  na  staż  będących  studentami  kierunków  ścisłych  lub  technicznych,  w  sytuacjach  trudnych  do  rozstrzygnięcia  między kobietami  a  mężczyznami,  ma  możliwość  przyznania  kobietom  jednego punktu z uwagi na fakt, że na tych kierunkach kontynuuje naukę mniej kobiet niż mężczyzn.

15. Ocenę  merytoryczną  zapisuje  się  na  karcie  oceny  merytorycznej  podpisanej  przez  osoby dokonujące oceny merytorycznej. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

16. Na podstawie uzyskanej liczby punktów podczas oceny merytorycznej Komisja  Rekrutacyjna ds. Staży przygotowuje listę rankingową osób zakwalifikowanych do odbycia stażu oddzielnie dla każdego Wydziału i listę rezerwową (osób niezakwalifikowanych  do  odbycia  stażu).

17. Dopuszcza  się  możliwość  przeprowadzenia  dodatkowego  naboru na staż  w  sytuacji  gdy  w  terminie podstawowym liczba kandydatów nie wyczerpie limitu miejsc przewidzianych w projekcie.

 

IV. Zasady przydziału miejsc stażowych

1. Miejsca  stażowe  przydziela  się  osobom  sklasyfikowanym  na  najwyższych  miejscach  listy rankingowej do wyczerpania limitu miejsc.

2. W  celu  zapewnienia  równego  poziomu  dostępności  staży  uczestnikom Projektu przyjmuje się następujący podział miejsc stażowych na poszczególne Kierunki:

Wydział (Instytut)/Kierunek/Liczba miejsc stażowych:

Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska/Inżynieria Środowiska-34

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej/Inżynieria Materiałowa - 16

Wydział Inżynierii Mechanicznej/Mechanika i Budowa Maszyn - 40

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii/Biotechnologia - 26

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt/Ochrona Środowiska – 30

Instytut Matematyki i Fizyki/Fizyka Techniczna - 4

1) liczba miejsc stażowych dla poszczególnych kierunków została przydzielona proporcjonalnie do liczby studentów na każdym z kierunków  zgodnie ze stanem na dzień 31.03.2013 r.

3. W przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych z poszczególnych Wydziałów dopuszcza się  możliwość  przydziału  wolnych  miejsc  stażowych  z  innych  Wydziałów.  Decyzję  o przekazaniu  miejsc  podejmuje  Koordynator  ds.  staży, promocji i monitoringu w porozumieniu  z  Kierownikiem Projektu.

4. Punkt  Staży  Studenckich  informuje  kandydata  o  zakwalifikowaniu  się  na  staż  za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane we wniosku konto e-mail w terminie do 7  dni  roboczych  od  dnia  zakończenia  rekrutacji  (wywieszenia  list  rankingowych).  Lista osób  zakwalifikowanych  na  staż  będzie  również  dostępna  w  Punkcie  Staży  Studenckich oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń poszczególnych wydziałów, a także stronie www.kierunkizamawiane.utp.edu.pl

5. Po  zakwalifikowaniu  się  kandydata  na  staż  zostaje  podpisana  trójstronna  umowa  o  staż pomiędzy  Beneficjentem  (Uczelnią),  Uczestnikiem  stażu  (stażystą)  oraz  Organizatorem Stażu (pracodawcą).

6. Student  ma  prawo  odmowy  zawarcia  umowy  o staż,  która  jest  jednoznaczna  z utratą możliwości odbycia stażu.

7. Nie zawarcie umowy w terminie wyznaczonym przez Komisję jest jednoznaczne z odmową jej zawarcia i utratą możliwości odbycia stażu.

8. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu lub odmowie zakwalifikowania na staż jest ostateczna.

9. Od  decyzji,  o  której  mowa  w  ust.  8  nie  przysługuje odwołanie  ani  wniosek  o  ponowne rozpatrzenie sprawy.

10. W przypadku rezygnacji stażysty z uczestnictwa w programie stażowym jego miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej stworzonej przez Komisję Rekrutacyjną ds. Staży.

V. Zasady prowadzenia stażu

1. Staż może być przeprowadzony u Organizatora stażu będącego:

1) osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, działającą  na  rynku  dłużej  niż  6  miesięcy  przed  dniem  podpisania  porozumienia,  z  którym Beneficjent podpisał porozumienie. Wzór Porozumienia stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu

2) osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne, któremu nadano Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa (NIG - Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa (NIG) nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  zgodnie z Ustawą z  dnia 18  grudnia  2003  r.  o  krajowym  systemie  ewidencji  producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o  przyznanie płatności (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2004 r.) lub  działalność  rolniczą  w  obszarze  działów specjalnych produkcji rolnej, działającą  na  rynku  dłużej  niż  6  miesięcy  przed  dniem  podpisania  porozumienia,  z  którym Beneficjent podpisał porozumienie. Wzór Porozumienia stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu

3)   spółką prawa cywilnego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, działającą  na  rynku  dłużej  niż  6  miesięcy  przed  dniem  podpisania  porozumienia,  z  którym Beneficjent podpisał porozumienie. Wzór Porozumienia stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu

4)   spółką osobową w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, działającą  na  rynku  dłużej  niż  6  miesięcy  przed  dniem  podpisania  porozumienia,  z  którym Beneficjent podpisał porozumienie. Wzór Porozumienia stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu

5)  osobą prawną, działającego  na  rynku  dłużej  niż  6  miesięcy  przed  dniem  podpisania  porozumienia,  z  którym Beneficjent podpisał porozumienie. Wzór Porozumienia stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu

6)  jednostką organizacyjną  niebędącą  osobą  prawną, której  odrębna  ustawa przyznaje zdolność prawną, działającego  na  rynku  dłużej  niż  6  miesięcy  przed  dniem  podpisania  porozumienia,  z  którym Beneficjent podpisał porozumienie. Wzór Porozumienia stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

2. Staż będzie realizowany w III kwartale roku kalendarzowego tj. w okresie od 14 lipca do 10 sierpnia 2014r. zgodnie z programem stażu opracowanym przez Organizatora stażu przed rozpoczęciem stażu.

3. Każdemu  stażyście zostanie przydzielony indywidualny Opiekun  stażysty  w  zakładzie pracy.

4. Organizator  stażu  zobowiązuje  się  zapewnić  stażyście  wszelkie  warunki  i  środki  do prawidłowego odbycia stażu.

5.  W szczególności do obowiązków Organizatora stażu należą:

1)  organizacja miejsca stażu stażysty,

2)  wyznaczenie indywidualnego Opiekuna stażysty,

3) przeszkolenie  stażysty  w  zakresie  przepisów  przeciwpożarowych  i  BHP obowiązujących  pracowników  zatrudnionych  w  organizacji  przyjmującej  na  staż  oraz wydanie zaświadczenia o przeszkoleniu z podpisem stażysty,

4) zapewnienie  stażyście  odzieży  ochronnej  oraz  środków  ochrony  na  stanowisku  pracy, jeśli rodzaj wykonywanej pracy tego wymaga,

5) zapewnienia  stażyście  profilaktycznej  ochrony  zdrowia  w  zakresie  przewidzianym  dla pracowników  tj.  w  szczególności  przeprowadzenia  na własny  koszt  profilaktycznych badań lekarskich wstępnych,

6) umożliwienie  stażyście  wykorzystania  posiadanej  wiedzy  i  nabycia  nowych umiejętności  zgodnych  z  kierunkiem  edukacji  stażysty  oraz  powierzanie  stażyście zadań odpowiadających jego kwalifikacjom i wykształceniu,

7) monitorowanie stażu, pozostawanie w kontakcie z Koordynatorem ds. Staży, promocji i monitoringu, zgłaszanie wszelkich utrudnień w realizacji stażu,

8) niezwłocznego,  nie  później  niż  w  ciągu  5  dni  kalendarzowych,  informowania Beneficjenta  o  przypadku  przerwania  przez  Uczestnika  stażu  odbywania  stażu,  o każdym  dniu  nieusprawiedliwionej  nieobecności  oraz innych  zdarzeniach  mających wpływ na realizację programu,

9) dostarczanie  do  Punktu  Staży  Studenckich  listy  obecności  i  karty  stażu potwierdzonych  przez  Opiekuna  stażysty  nie  później niż  do  5/go  dnia  miesiąca następującego  po  przepracowanym  stażu, a także  uwierzytelnionych  kserokopii  protokołu  przeprowadzenia szkolenia  BHP i p-poż.  oraz zaświadczenia  lekarskiego  stażysty  stwierdzającego  brak  przeciwwskazań  do wykonywania pracy na danym stanowisku (oryginały dokumentów pozostają w aktach stażysty u Organizatora stażu),

10) wystawienie  w  3  egzemplarzach  zaświadczenia  o  odbyciu  stażu  zgodnie  z   obowiązującym  wzorem,  z  których  jeden  otrzymuje  Stażysta  kwitując  odbiór własnoręcznym podpisem, drugi przekazywany jest Beneficjentowi wraz z listą obecności, trzeci zaś pozostaje w aktach stażysty u Organizatora Stażu,

11) umieszczenie  w  miejscu  odbywania  stażu  plakatu  zawierającego  dane  o   projekcie  lub innych materiałów promocyjnych projektu,

12) ochrona  danych  osobowych  Stażysty  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

6. Opiekunem stażysty, o którym mowa w pkt. 3 może być osoba zatrudniona u Organizatora stażu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony, jeśli termin na jaki została  zawarta  jest  dłuższy  niż  termin  zakończenia  stażu,  w  wymiarze  nie  niższym  niż  ½ etatu  lub  osoba  prowadząca  zarejestrowaną  działalność  gospodarczą  (rolniczą/ pozarolniczą) na własne nazwisko.

7. Opiekunem  stażysty  nie  może  być  pracownik  Beneficjenta  oraz  osoba  spokrewniona  lub spowinowacona ze stażystą.

8.  Stażysta zobowiązany jest do:

1)  przestrzegania ustalonego przez Organizatora stażu rozkładu czasu pracy

2) sumiennego,  starannego  wykonywania  zadań  objętych  programem  stażu  i  stosowania się do poleceń Opiekuna stażysty,

3) dążenia  do  pogłębienia  swojej  wiedzy  i  umiejętności  w  trakcie  wykonywania  zadań powierzonych przez Opiekuna w trakcie realizacji stażu,

4) przestrzegania  przepisów  i  zasad  obowiązujących  pracowników  zatrudnionych  u Organizatora  stażu,  w  szczególności  regulaminu  pracy,  tajemnicy  służbowej,  zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych,

5) informowania  Opiekuna  stażysty  oraz  Koordynatora  ds.  staży, promocji i monitoringu najpóźniej  do  godziny 10:00 w dniu  stażu o nieobecności (telefonicznie bądź e-mailowo). Zaniechanie wymienionego obowiązku spowoduje, że nieobecność będzie traktowana jako nieobecność nieusprawiedliwiona, za którą nie przysługuje wynagrodzenie,

6) niezwłocznego  informowania  osoby  odpowiedzialnej  z ramienia  Uczelni  o  wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu.

9. Osoba skierowana na staż przez Beneficjenta nie ma prawa podjąć stażu przed uzyskaniem zaświadczenia  od  lekarza  medycyny  pracy  o  braku  przeciwwskazań  do  pracy  na danym stanowisku  oraz  przeszkoleniem z zakresu  BHP  i  p-poż.  W  przypadku,  gdy  Organizator stażu  uchyla  się  od  obowiązków  wynikających  z  ust. 5  pkt.  3/5,  a  stażysta  mimo  to podejmie  się  wykonywania  zadań  wynikających  z  programu stażu,  Beneficjent  nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynagrodzenia stażysty.

10. Usprawiedliwiona nieobecność stażysty na stażu może być odpracowana w innym terminie po  uzgodnieniu  z Opiekunem  stażysty  w  tym  samym  miesiącu,  w  którym  ta  nieobecność wystąpiła.

VI.  Finansowanie stażu

1. Wysokość  świadczenia  (stypendium  stażowego)  należnego  stażyście  wynosi  35  zł  brutto brutto  (słownie:  trzydzieści  pięć  złotych)  za  godzinę,  tzn.  35  zł  stanowi  pełen  koszt zatrudnienia za godzinę pracy i zawiera również narzuty pracodawcy, o które do wypłaty zostanie pomniejszone.

2. Stypendium  jest  wypłacane  w  postaci jednej transzy  z  dołu  /  po   prawidłowo przepracowanym  miesięcznym stażu, dostarczeniu  do  Beneficjenta  wszystkich  wymaganych  do rozliczenia  dokumentów  oraz  ich  pozytywnej  weryfikacji  przez  osobę  odpowiedzialną  z ramienia Beneficjenta.

3. Termin weryfikacji dokumentów wynosi do 15 dni roboczych liczony od ostatecznego dnia terminowego  wpływu  dokumentów  o  którym  mowa  w  pkt.  V.5.9,  a  w  przypadku opóźnienia w przekazaniu dokumentów od dnia otrzymania.

4. W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  w  przekazanych  dokumentach,  Beneficjent wzywa  Stażystę  niezwłocznie  do  uzupełnienia  dokumentów  w  terminie  7  dni  od  dnia wezwania.  Do  czasu  uzupełnienia  lub  korekty  dokumentów  Beneficjent  wstrzymuje stażyście wypłatę stypendium stażowego.

5. Wynagrodzenie  będzie  przekazane  na  wskazane  przez  stażystę  w  dokumentach aplikacyjnych osobiste konto bankowe.

6. Jeśli  stażysta  nie  zrealizuje  uzgodnionego  programu  stażu  we  wskazanych  w  umowie terminach  bez  uzasadnionej  przyczyny,  Beneficjent  ma  prawo  odmowy  wypłaty stypendium stażowego.

7. Beneficjent  ani  Organizator  stażu  nie  są zobowiązani  do  pokrycia  ani  refundacji  kosztów podróży, zakwaterowania i innych wydatków ponoszonych przez stażystę.

8. Beneficjent ani Organizator stażu nie pokrywają kosztów i nie refundują ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. Beneficjent  nie  pokrywa  i  nie  refunduje  kosztów badań  lekarskich  przewidzianych  w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz innych badań szczegółowych wymaganych przez przepisy wykonawcze do ww. ustawy.

10. W  przypadku  wystąpienia  opóźnień  w  przekazaniu środków  na  realizację  projektu  ze strony  Instytucji  Pośredniczącej  dla  Priorytetu  IV na  rzecz  Beneficjenta,  Uczelnia  ma prawo do zawieszenia wypłat stypendium stażowego do czasu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania.  Jednocześnie  zobowiązuje  się  do  wypłaty  zaległego  świadczenia  bez konieczności naliczania z tego tytułu ustawowych odsetek za zwłokę.

VII.  Rozwiązanie umowy o staż

1. Wszystkie  strony  umowy  o  staż  są  zobowiązane  do  zachowania  wszelkiej  staranności celem prawidłowego przebiegu stażu i terminowego jego zakończenia.

2.   Rozwiązanie  umowy  o  staż  następuje  z  chwilą  upływu  terminu  na  jaki  została  zawarta  tj. zakończenia miesięcznego okresu odbywania stażu przez studenta i wręczeniu mu przez Organizatora stażu zaświadczenia o odbyciu stażu.

3.  Umowa o staż może być rozwiązana przed upływem terminu na jaki została zawarta tylko w uzasadnionych przypadkach określonych w pkt. 4, 5, 8, 9 i 10.

4.  Umowa  o  staż  może  być  rozwiązana  z  przyczyn  leżących  po  stronie  stażysty  przed upływem terminu w przypadku:

1) nie wywiązania się stażysty z zapisów umowy o staż lub obowiązującego regulaminu odbywania staży,

2) stawienia  się  Uczestnika  stażu  w  miejscu  odbywania stażu  po  użyciu    alkoholu, narkotyków,  dopalaczy,  środków  psychotropowych  lub substancji  o  podobnym działaniu lub spożywania alkoholu lub zażywania tych środków  w czasie odbywania stażu,

3) naruszenia przez stażystę podstawowych obowiązków pracowniczych określonych w regulaminie pracy Organizatora stażu,

4) ujawnienia  okoliczności  znanych  stażyście  przed  rozpoczęciem  stażu,  które  dyskwalifikowałyby go z uczestnictwa w stażu.

5. Stażysta, który z przyczyn losowych nie może ukończyć stażu, może złożyć do Beneficjenta pisemny  wniosek  o  rezygnację  z  dalszego  odbywania  stażu.  Wniosek  musi  zawierać uzasadnienie rezygnacji z dalszego odbywania stażu.

6.  W  przypadkach  określonych  w  pkt.  4  lub  pkt.  5  umowa  o  staż  ulega  natychmiastowemu rozwiązaniu,  a  stażysta  zostaje  pozbawiony  prawa  do  stypendium stażowego.

7.  Umowa  o  staż  może  być  rozwiązana  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Organizatora  Stażu przed  upływem  terminu  na  jaki  została  zawarta  w  przypadku  niewywiązania  się Organizatora Stażu z zapisów Regulaminu bądź umowy o staż.

8.  W  przypadku  rozwiązania  umowy  o  staż  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Organizatora Stażu, Organizator jest zobowiązany do:

1)  refundacji  wartości  wynagrodzenia  wraz  z  narzutami  wypłaconego  stażyście  przez Beneficjenta

2) wypłaty stażyście wynagrodzenia za staż z własnych środków za okres przepracowany, za który Beneficjent nie dokonał jeszcze wypłaty stypendium.

9.  Umowa  może  być  rozwiązana  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Beneficjenta  w przypadku naruszenia  przez  niego  postanowień  Regulaminu  lub  umowy  o  staż, jeśli  naruszenie postanowień wynikło z winy Beneficjenta.

10. Jeżeli  Strony  nie  są  w  stanie  polubownie  rozstrzygnąć  sporów  wynikłych  na tle  realizacji postanowień zawartej umowy o realizację stażu, wyłączną właściwość do ich rozstrzygania ma  sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

VIII.  Postanowienia końcowe

1.  Informacje  uzyskane  od  stażysty  za  pośrednictwem  wypełnionej  przez  niego  ankiety osobowej będą wykorzystywane do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych oraz do stworzenia przez Beneficjenta bazy danych na zasadach określonych w ustawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2.  Wszelkie  materiały  związane  z  projektem  przekazane Beneficjentowi  przez  Kandydata  na staż nie podlegają zwrotowi.

3.  Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora ds. Staży, promocji i monitoringu w porozumieniu  z  Kierownikiem  Projektu,  a  w  przypadku  spraw  o  charakterze  prawno-regulacyjnym zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.

4.  Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do zespołu projektowego w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrożeniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5.  Beneficjent  zastrzega  sobie  prawo  zmian  w  Regulaminie.  Wszelkie  zmiany  jak  i  aktualna wersja  Regulaminu  będą  na  bieżąco  umieszczane  na  stronie  internetowej  projektu  oraz  w Biurze Beneficjenta projektu i Punkcie Staży Studenckich.

6.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, której odpowiednie instytucje mają prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji projektowej.

7.  Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  obowiązuje  w  roku  akademickim 2013/2014.

.

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego