Kontakt

Biuro projektu

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

ul. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

tel. 52 373-27-06

kierunki.zamawiane@utp.edu.pl

Zmień kolorystykę serwisu
wersja16
Licznik odwiedzin
Dzisiaj0
W tym tygodniu16
W tym miesiącu11
Ogółem95450

 

REGULAMIN

zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii w ramach Projektu

pt. „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy”

nr POKL.04.01.02-00-166/11

 


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii w ramach Projektu pt. „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy” nr POKL.04.01.02-00-166/11 zwany dalej „Regulaminem” określa warunki uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych, prowadzonych w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w roku akademickim 2011/2012.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- projekcie – należy przez to rozumieć realizowany w okresie od 01.06.2011 r. do 28.02.2015 r. przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Projekt pt. „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy” nr POKL.04.01.02-00-166/11, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- zajęciach wyrównawczych – należy przez to rozumieć fakultatywne zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i chemii w Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, organizowane w ramach Projektu,

- UTP – należy przez to rozumieć Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana
i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,

- wydziale – należy przez to rozumieć wydziały, na których prowadzone są kierunki objęte Projektem, w ramach których organizowane są zajęcia wyrównawcze, tj. Wydział Rolnictwa i Biotechnologii (WRiB), Instytut Matematyki i Fizyki (IMiF), Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (WTiICh), Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (WBiIŚ), Wydział Inżynierii Mechanicznej (WIM), Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (WHiBZ),

- kierunku objętym Projektem – należy przez to rozumieć kierunek objęty Projektem, w ramach naboru na stacjonarne studia I stopnia w roku akademickim 2011/2012,

- uczestniku zajęć wyrównawczych – należy przez to rozumieć studenta kierunku objętego Projektem,  który spełnia wymogi określone w Regulaminie i Projekcie,

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

4. Okres realizacji Projektu (zgodnie z umową): 01.06.2011 r. – 28.02.2015 r.

§2

1. Planowany okres trwania zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii w roku akademickim 2011/2012: od 01.10.2011 r. do 24.06.2012 r.

2. W ramach poszczególnych kierunków studenci uczestniczą w zajęciach wyrównawczych z następujących przedmiotów:

- biotechnologii (WRiB) – z  matematyki i chemii.

- fizyki technicznej (IMiF) – z matematyki i fizyki,

- inżynierii materiałowej (WTiICh) – z matematyki i chemii,

- inżynierii środowiska (WBiIŚ) – z matematyki i chemii,

- mechaniki i budowy maszyn (WIM) – z matematyki i fizyki,

- ochrony środowiska (WHiBZ) – z matematyki i chemii.

Zajęcia z każdego przedmiotu prowadzone są w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

3. Szczegółowy harmonogram zajęć wyrównawczych zostanie ustalony indywidualnie dla poszczególnych kierunków studiów.

4. Harmonogram zajęć wyrównawczych zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w gablotach ogłoszeń znajdujących się przy dziekanatach wydziałów prowadzących poszczególne kierunki objęte Projektem i na stronie  www.kierunkizamawiane.utp.edu.pl

5. Regulamin przewiduje prawo do zmiany harmonogramu oraz okresu trwania zajęć wyrównawczych z przyczyn niezależnych od Uniwersytetu.


Rozdział II

Uczestnicy zajęć wyrównawczych

§3

1. Uczestnikami zajęć wyrównawczych są studenci I roku studiów podejmujący studia w roku akademickim 2011/2012 na kierunkach określonych w Projekcie, tj. biotechnologia, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn oraz ochrona środowiska.

2. Liczba uczestników zajęć wyrównawczych stanowi nie mniej niż 75% zadeklarowanej w Projekcie liczby studentów I roku w roku akademickim 2011/2012.

3. Celem zajęć wyrównawczych jest wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości ze szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie przedmiotów objętych Projektem.


Rozdział III

Warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych

§4

1. Podstawą klasyfikacji studentów do udziału w zajęciach wyrównawczych na I roku studiów z dwóch przedmiotów przewidzianych dla każdego kierunku objętego Projektem są wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości z matematyki.

1.1. W przypadku zdawania obowiązkowego i dodatkowego egzaminu z matematyki, liczba uzyskanych punktów procentowych podlega sumowaniu.

1.2. Dla studentów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury, ocenę z matematyki przelicza się na punkty procentowe zgodnie z zasadą podaną w poniższej tabeli:


Ocena

Liczba punktów (%)

celujący

> 5,50

100

bardzo dobry

5,00-5,49

90

dobry plus

4,50-4,99

80

dobry

4,00-4,49

70

dostateczny plus

3,50-3,99

60

dostateczny

3,00-3,49

50

mierny plus

2,50-2,99

40

mierny

> 2,00

30


1.3. W przypadku zdawania egzaminu maturalnego z matematyki w formie pisemnej
i ustnej, liczba przeliczonych punktów procentowych podlega sumowaniu.

1.4.  W przypadku studentów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą

uznawane są punkty procentowe z matematyki przeliczone przez Uczelnianą
Komisję Rekrutacyjną.

1.5. Studenci, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym matematyki otrzymują zero       punktów.

2. Osobą odpowiedzialną za sporządzenie listy rankingowej na każdym kierunku objętym Projektem, ułożonej w kolejności od najniższej do najwyższej liczby punktów procentowych z matematyki, jest koordynator zajęć wyrównawczych.

3. W przypadku tej samej liczby punktów procentowych, o zakwalifikowaniu lub zwolnieniu z uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych decyduje ich prowadzący.

4. Grupa co najmniej 75% studentów wg tak przygotowanej listy rankingowej jest zobowiązana do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych z obu przedmiotów dla danego kierunku studiów przewidzianych w Projekcie przez dwa semestry.

5. Na zajęcia wyrównawcze mogą uczęszczać także pozostali studenci zaliczeni do grupy rezerwowej stanowiącej 25% studentów danego kierunku studiów.

6. W przypadku zmniejszenia grupy docelowej (75%) studentów zajęć wyrównawczych, na danym kierunku studiów prowadzący wyznacza do uczestnictwa kolejne osoby z najmniejszą liczbą punktów, o których mowa w pkt. 5.

7. Listy studentów z każdego kierunku studiów zakwalifikowanych na zajęcia wyrównawcze i wpisanych na listę rezerwową są dostępne u prowadzących zajęcia i u koordynatora ds. programów wyrównawczych.

8. Uczestnicy zajęć wyrównawczych są zobowiązani do wypełnienia i podpisania:

- deklaracji uczestnictwa w Projekcie,

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- kwestionariusza zawierającego zakres danych osobowych uczestnika Projektu.

9. Wzory dokumentów wymienionych w §4 ust. 8 stanowią załączniki do Regulaminu i są dostępne na stronie internetowej Projektu.

10. Uczestnik zajęć wyrównawczych jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed złożeniem dokumentów wymienionych w §4 ust.

11. Dokumenty, o których mowa w §4 ust. 8 należy składać u prowadzącego zajęcia wyrównawcze.

12. Podanie przez uczestnika danych osobowych na potrzeby Projektu jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie, w tym w zajęciach wyrównawczych. Uczestnik ma prawo do wglądu w podane dane osobowe i możliwość ich zmiany.

13. Zajęcia wyrównawcze są w całości finansowane ze środków Projektu.

14. Uczestnik zajęć wyrównawczych zobowiązany jest do:

- uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych zgodnie z planem,

- potwierdzania uczestnictwa w każdych zajęciach własnoręcznym podpisem na liście obecności,

- wypełniania ankiet ewaluacji i monitoringu projektu przeprowadzanych w ramach zajęć wyrównawczych,

- aktywnej współpracy z prowadzącym zajęcia wyrównawcze.

15. Zajęcia wyrównawcze zaliczane są na podstawie list obecności (uczestnictwa w co

najmniej 75% godzin objętych harmonogramem) i okresowej kontroli postępów w nauce (zal.).

16. Niezwłocznie po zakończeniu semestru prowadzący zajęcia jest zobowiązany do

przygotowania listy osób, które zaliczyły zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu.

17. Spełnienie warunków o których mowa w pkt. 15 jest dodatkowym kryterium w ubieganiu się o stypendium motywacyjne.

18. Nieobecność na zajęciach może zostać usprawiedliwiona wyłącznie zwolnieniem lekarskim, które należy przedłożyć prowadzącemu zajęcia bezpośrednio po powrocie na zajęcia. Kwestie sporne będą rozstrzygane przez prowadzącego zajęcia.

19. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej na więcej niż 25% zajęć objętych Projektem, uczestnik ma obowiązek odpracować nieobecności w innym terminie lub na zasadach określonych przez prowadzącego zajęcia.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§5

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez kierownika Projektu.

2. Kierownik Projektu jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do dokonywania wiążącej interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu oraz dokonywania zmian w jego treści.

3. Regulamin jest dostępny u koordynatora ds. programów wyrównawczych, który jest odpowiedzialny za właściwą organizację i nadzór nad realizacją tych zajęć, w tym nad obiegiem i wykorzystaniem dokumentacji.

4. Zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego