Kontakt

Biuro projektu

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

ul. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

tel. 52 373-27-06

kierunki.zamawiane@utp.edu.pl

Zmień kolorystykę serwisu
wersja16
Licznik odwiedzin
Dzisiaj0
W tym tygodniu16
W tym miesiącu11
Ogółem95450

 

Jednodniowy wyjazd studentów fizyki technicznej do Instytutu Materiałów Elektronicznych (ITME) w Warszawie (ulica Wólczyńska 133) odbył się 28 maja 2014. W porozumieniu z Dyrekcją ITME, rolę koordynatora i przewodnika pełnił Pan inż. Maciej Żyliński. W czasie pobytu w ITME grupa studencka miała możliwość zapoznania się z działalnością naukową i wdrożeniową czterech laboratoriów oraz pracą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM).

  1. Pracownicy laboratorium epitaksji zapoznali studentów z aparaturą, którą dysponuje laboratorium. Przedstawiono rodzaje wytwarzanych próbek (układy warstwowe i wielowarstwowe, druty kwantowe) i zamierzenia na przyszłość.
  2. W laboratorium grafenu zapoznano studentów z trzema metodami wytwarzania grafenu i przedstawiono aparaturę, którą dysponuje Instytut. Studenci mieli możliwość obejrzenia próbek grafenu i zostali poinformowani o obecnych i potencjalnych zastosowaniach grafenu.
  3. Następnym laboratorium było „Laboratorium Czochralskiego”, w którym wytwarzane są kryształy o wysokiej czystości i jednorodności struktury krystalicznej. Zaprezentowano dwie metody produkcji kryształów. Pracownicy laboratorium szczegółowo omówili i zaprezentowali obie metody, jak również wskazali na wady i zalety każdej z nich.
  4. W następnej kolejności studenci zwiedzili pomieszczenie z aparaturą służącą do wytwarzania ceramiki laboratoryjnej (różnego typu piece, w tym piec do wyrobu ceramiki w warunkach wysokiego ciśnienia). Dalej pracownicy przedstawili aparaturę służącą do przygotowania wyrobów ceramicznych do wypalania. Szczególnie ciekawa okazała się prezentacja gotowych wyrobów ceramicznych.
  5. Ostatnim punktem wizyty było zapoznanie się z budową i zasadą działania skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Pracownicy przedstawili szczegółowo zadania pracowni, rodzaje badanych próbek i szereg obrazów otrzymanych przy pomocy SEM.

 

 

W dniu 22.05.2013 grupa studentów z drugiego roku kierunku Fizyka Techniczna wzięła udział w wyjeździe terenowym do Centrum TASK w Gdańsku. W czasie kilkugodzinnego pobytu w TASK studenci zapoznali się z historią jego powstania, rozwojem i obecnie realizowanymi zadaniami. W pierwszej części wizyty pracownicy przedstawili historię rozwoju, stan obecny oraz kierunki rozwoju sieci komputerowej. Szczegółowo omówiona została struktura przestrzenna sieci, jej parametry techniczne oraz obecnie realizowane zadania, takie jak np. organizacja wideokonferencji, gromadzenie i przesyłanie danych, usługi dla firm regionu.

W drugiej części wizyty studenci mieli możliwość poznać historię powstania, stan obecny i perspektywy rozwoju centrum obliczeniowego komputerów dużej mocy (KDM). Pracownik centrum opisał szczegółowo wcześniej używane komputery, podał ich charakterystykę techniczną i czas użytkowania. Następnie został pokazany obecnie używany klaster obliczeniowy „Galera”, podane zostały jego parametry i omówiono realizowane projekty obliczeniowe. Na koniec przedstawiono projekt rozbudowy superkomputera „Galera”. Pokazano też urządzenia zabezpieczające pracę komputerów, w tym system UPS, systemy klimatyzacji i inne.

Pod koniec wizyty studenci zwiedzili internetowe studio telewizyjne. Poznali możliwości studia, jego zadania; mieli możliwość porozmawiać z pracownikami studia.

 


W dniu 31 maja 2012 studenci fizyki technicznej wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do:

Zakładu Krio PGNiG w Odolanowie.

Studentom przedstawiono prezentację pokazującą historię zakładu odazotowywania gazu ziemnego i produkcji skroplonego helu. Omówiono istotę procesu technologicznego:

- Oczyszczania gazu zaazotowanego poprzez usuwanie CO2 metodą adsorpcji, usuwaniu wody na sitach molekularnych, usuwanie węglowodorów ciężkich metodą adsorpcji na węglu aktywnym, oraz zagadnienia związane z regeneracją sit i adsorberów.

- Kriogeniczną destylację gazu ziemnego i produkcję koncentratu helowego

- Sprężanie gazu wysokometanowego

- Oczyszczanie helu poprzez usuwanie wodoru, poprzez spalanie katalityczne i usuwanie produktu spalania – wody.  Usuwanie azotu i tlenu. Usuwanie neonu.

- Skraplanie i magazynowanie helu.

Po zapoznaniu się z procesem technologicznym studenci zobaczyli i główną sterownię zakładu. Mieli tutaj możliwość zobaczenia jak praktycznie wygląda komputerowa akwizycja danych pomiarowych i ich przetwarzanie w procesie przemysłowym. Możliwość zobaczenia w praktycznym działaniu różnego rodzaju rejestratorów i analizatorów, mierników ciśnienia i temperatury zintegrowanych w jeden system było szczególnie cenne dala studentów miernictwa fizycznego. Kolejnym etapem pobytu było zwiedzenie instalacji technologicznej. Studenci widzieli sprężarki, adsorbery, skraplarki zbiorniki niskotemperaturowe.

Zakładu Niskich Temperatur PAN w Odolanowie

Studenci zwiedzili laboratoria naukowe zakładu. Obejrzeli aparaturę badawczą i jej oprzyrządowanie pomiarowe oraz instalacje ciekłego helu. Zostali zapoznani z tematyką i rezultatami badań. Następnie wysłuchali ok. 2 godzinnego wykładu, który z pasją i zaangażowaniem przedstawił prof. dr hab. Zbigniew Trybuła. Wykład był przerywany doświadczeniami i pokazami, w których wykorzystano ciekły azot i hel. Wkład przedstawił historię skraplania gazu i badań jego właściwości. Omówiono jak zmieniają się różne własności materiałów i procesów fizycznych w niskich temperaturach. Przedstawiono własności i 4He, i 3He ze szczególnym uwzględnieniem nadciekłości.  Kolejna część prezentacji była poświęcona nadprzewodnictwu i materiałom nadprzewodzący.

 

 

 

W dniu 7 grudnia 2011r. studenci I roku kierunku Fizyka Techniczna uczestniczyli w zajęciach terenowych w Piwnicach k. Torunia gdzie zapoznali się z funkcjonowaniem Obserwatorium Astronomicznego. Pierwsze praktyczne doświadczenie z jakim zetknęli się studenci to konieczność wyłączenia telefonów komórkowych na terenie obserwatorium, w celu wyeliminowania zakłóceń w rejestracji widm pulsarów i możliwości prawidłowego odczytu pomiarów fizycznych. Pierwszoroczniacy zapoznali się z budową i zasadami działania przyrządów optycznych używanych w teleskopach z fotometrami i polaryzatorami. W części radioastronomicznej studenci zobaczyli dwa radioteleskopy 15 -21 metrowy, które zbierają dane od obiektów emitujących fale radiowe w naszej Galaktyce. Przedstawione zostały także szczegóły dotyczące programów służących do analizy danych, co stanowi podstawę edukacji dotyczącej optyki instrumentalnej.


 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego