Kontakt

Biuro projektu

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

ul. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

tel. 52 373-27-06

kierunki.zamawiane@utp.edu.pl

Zmień kolorystykę serwisu
wersja16
Licznik odwiedzin
Dzisiaj0
W tym tygodniu16
W tym miesiącu11
Ogółem95450

 

W dniu 15 grudnia 2014 roku 12 studentów z kierunku Inżynieria Środowiska, objętego programem kierunków zamawianych, wzięło udział w wyjeździe terenowym do zakładu Mondi SA w Świeciu. Opiekunem grupy była dr inż. Magdalena Krzyżaniak. Całodniowa wycieczka była podzielona na dwa etapy. Najpierw odbyło się spotkanie z panią kierownik działu ochrony środowiska Magdaleną Michalczyk – Krakowiak, która przybliżyła studentom zasady BHP obowiązujące w firmie, historię produkcji papieru oraz powstania zakładu. Z przedstawionych w sali konferencyjnej prezentacji, studenci dowiedzieli się także o obowiązującej polityce jakości i wyznaczonych celach rozwoju oraz o podnoszeniu konkurencyjności firmy i aktualnym profilu produkcji. Druga część wizyty polegała na zwiedzeniu różnych części zakładu w towarzystwie kierownika zmiany pana Marcina Lehmke. Studenci zostali zapoznani z technologią wytwarzania papieru do produkcji tektury falistej z włókien pierwotnych na wszystkich jego etapach, czyli począwszy od transportu surowca drzewnego do firmy, korowalnię, rębak, warzelnię, aż po nowoczesną i jedną z najszybszych na świecie linię produkcyjną MP-7. Grupa zwiedziła także linię produkcyjną wytwarzającą papier z włókien wtórnych, czyli z makulatury oraz zapoznała się z obowiązującą na terenie zakładu szeroko pojętą gospodarką odpadami, dotyczącą przede wszystkim zagospodarowywania osadów i szlamów z produkcji celulozy, mechanicznie wydzielonego odrzuty z makulatury, mieszanki popiołów lotnych i odpadów stałych, żużli i popiołów paleniskowych z kotłów, a także unieszkodliwiania siarkowodoru i substancji złowonnych. Dzięki ćwiczeniom terenowym studenci mieli okazję zaobserwować w praktyce wykorzystanie najnowszych technologii inżynierii środowiska i funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie wybranego zakładu.

 

 

Dnia 25 listopada 2014 roku odbyła się wycieczka terenowa studentów inżynierii środowiska ze specjalności infrastruktura techniczna na terenach zurbanizowanych oraz ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja, do Cementowni "Kujawy" w Bielawach, należącej do Grupy Lafarge. Jej głównym celem było zapoznanie się ze specyfiką instalacji towarzyszących w procesie produkcji cementu. Po krótkiej prezentacji multimedialnej oraz przeszkoleniu z zakresu BHP uczestnicy udali się na zwiedzanie zakładu. Warunki pogodowe pozwoliły na wjazd na platformę widokową znajdującą się w obrębie wieży wymiennika ciepła, na wysokości ponad 100 metrów. Jest ona położona się w centralnej części ciągu technologicznego zakładu. Dzięki odpowiedniej perspektywie umożliwia prześledzenie całej struktury funkcjonalnej zakładu. Podstawowy surowiec do produkcji cementu, kamień wapienny z pobliskiej kopalni, trafia do młynów, gdzie jest wzbogacany o piasek, popioły lotne i dodatki żelazonośne. Powstałą w ten sposób mączkę surowcową dostarcza się do wymiennika, gdzie zostaje rozgrzana przez strumień gazów wylotowych pieca, oddzielona od nich w cyklonie i po przejściu przez kalcynator wprowadzona do pieca obrotowego. Piec opalany jest pyłem węglowym oraz surowcami alternatywnymi (rozdrobnione opony samochodowe, cięty plastik oraz trociny). W trakcie wypału mączka surowcowa w wyniku zachodzących reakcji chemicznych nabiera właściwości klinkieru cementowego. Klinkier po wyjściu pieca jest następnie schładzany i gromadzony w silosach. Z silosów przesyłany jest do młynów rulowo-kulowych, do których wprowadza się również dodatki w postaci gipsu (regulator czasu wiązania), kamienia wapiennego, popiołów lotnych czy żużla. Od ich ściśle kontrolowanych proporcji zależą docelowe właściwości produkowanego cementu, takie jak zwiększona wytrzymałość, urabialność czy odporność na agresję chemiczną. Gotowy produkt trafia do silosów, skąd transportowany jest do pakowni oraz terminali załadunku cementu luzem i w workach. Dzięki wizycie w sterowni uczestnicy mieli możliwość obserwowania zmian bieżących parametrów eksploatacyjnych zachodzących wzdłuż ciągu produkcyjnego.  Drugi etapem wycieczki była wizyta w pobliskiej kopalni w Wapiennie. Zaopatruje ona cementownię w surowiec wydobywany metodą odkrywkową.  Po krótkiej prezentacji multimedialnej dotyczącej historii kopalni, jej uwarunkowań geologicznych oraz zasad eksploatacji kamienia wapiennego, uczestnicy mieli okazję obserwować przebieg robót strzałowych na jednej ze ścian odkrywki. W wyjeździe brało udział 13 studentów.

 

 

 

W dniu 18 listopada 2014 roku odbyła się wycieczka studentów inżynierii środowiska ze specjalności ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja, której celem było zapoznaniem się ze specyfiką działalności Elektrowni Konin, przedsiębiorstwa wchodzącego w skład spółki ZEPAK (Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin). Elektrownia została uruchomiona w latach 50. XX wieku, od tego czasu podlegając wielu modernizacjom. Zakład jest producentem energii elektrycznej sprzedawanej do sieci krajowej oraz dostawcą energii cieplnej dla miasta Konin. Głównym paliwem jest węgiel brunatny pochodzący z pobliskich kopalni, między innymi kopalni w Adamowie, która była celem poprzedniego wyjazdu terenowego. Moc elektryczna zainstalowana w Elektrowni Konin wynosi obecnie 193 MW, a moc cieplna 336 MWt. Po uruchomieniu, w lipcu 2012 roku, bloku energetycznego przystosowanego o spalania biomasy (pochodzenia rolniczego i leśnego) w Elektrowni Konin pracuje 6 kotłów energetycznych i 3  turbozespoły w układzie kolektorowym oraz kocioł do spalania biomasy wraz z turbozespołem 55 MW.

Merytorycznie prezentowane zagadnienia dostosowano do profilu specjalności studentów biorących udział w wycieczce. Dlatego też po przekazaniu ogólnych informacji dotyczących działalności zakładu oraz wizycie na ujęciu wody, uczestnikom zaprezentowane zostały najważniejsze, możliwe do udostępnienia,  urządzenia i instalacje ciepłownicze. Szczególnie interesujące było śledzenie zmian bieżących parametrów eksploatacyjnych w systemie sterowania zakładu. Studenci mieli okazję zweryfikowania zdobytej w trakcie studiów wiedzy w zakresie podstaw termodynamiki i projektowania urządzeń i sieci ciepłowniczych. Sporo uwagi poświęcono zagospodarowaniu ciepła odpadowego, wydzielanego podczas produkcji energii elektrycznej. W przypadku odwiedzonej elektrowni jego część jest kierowana do sieci ciepłowniczej zaopatrującej miasto Konin, oraz okoliczne miejscowości i przedsiębiorstwa. Zdecydowanie większa jednak część, zwłaszcza poza sezonem grzewczym, jest kierowana w postaci wód podgrzanych do zespołu jezior połączonych ze sobą kanałami. W trakcie przepływu wody te ulegają schłodzeniu głównie poprzez konwekcję a następnie są ponownie pompowane na zakład.  W wyjeździe uczestniczyło 14 studentów i jeden opiekun.

 

 

 

W dniu 15 maja 2014 r. grupa studentów kształcących się na kierunku inżynieria środowiska uczestniczyła w wyjeździe do Kopalni Węgla Brunatnego "Adamów", zlokalizowanej w okolicach Turku w województwie wielkopolskim. Kopalnia gospodaruje na obszarze o powierzchni około 20 km2 wydobywając rocznie około 5 mln m3 węgla. Surowiec ten jest kierowany do pobliskiej Elektrowni Adamów. Uczestnikom wycieczki przybliżono złożone warunki geologiczne tego terenu, gdzie węgiel brunatny występuje pod kilkudziesięciometrowym nadkładem innych utworów, oraz specyfikę techniczną i technologiczną odkrywkowej eksploatacji tego surowca. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność pompowania a następnie zagospodarowania wód dołowych napływających do wyrobiska a w konsekwencji znaczny zasięg oddziaływania tego typu obiektów na lokalne warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne. Po opuszczeniu odkrywki, zaprezentowane zostały możliwości rekultywacji i rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych. W przypadku odwiedzonego przedsiębiorstwa działania te, oprócz standardowo prowadzonego zalesiania terenów pokopalnianych,  zmierzają w kierunku tworzenia zbiorników wodnych w miejscu dawnych wyrobisk. Należy uznać to za korzystne z uwagi na brak w tym rejonie naturalnych jezior. Pierwszym ze zrealizowanych dotychczas obiektów wodnych,  jest śródleśny Zbiornik Bogdałów o powierzchni 10 ha i głębokości około 10 metrów, którego strefa brzegowa wykorzystywana jest do celów rekreacyjnych i wędkarstwa. Drugim zdecydowanie większym, bo zajmującym powierzchnię 126 ha, jest Zbiornik Przykona. Jego lokalizacja wpłynęła bardzo pozytywnie na rozwój gospodarczy gminy. W otoczeniu powstają liczne budynki mieszkalne i usługowe, zaś sama powierzchnia akwenu wykorzystywana jest do kąpieli i uprawiania sportów wodnych. W trakcie przejazdu przez zrekultywowane tereny dyskutowano na temat technicznych i ekonomicznych możliwości budowy farm wiatrowych na obszarach pogórniczych.