Kontakt

Biuro projektu

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

ul. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

tel. 52 373-27-06

kierunki.zamawiane@utp.edu.pl

Zmień kolorystykę serwisu
wersja16
Licznik odwiedzin
Dzisiaj7
W tym tygodniu7
W tym miesiącu104
Ogółem92241

 

Niniejszym podaję odpowiedzi na najczęściej powtarzane uwagi w badaniu ankietowym Projektu

Terminy wypłat stypendiów – staramy się wypłacać stypendia około 20-25 każdego miesiąca; podanie konkretnej daty niestety nie jest możliwe, gdyż wypłata zależy od terminu wpływu kolejnej transzy środków z NCBiR na konto Uniwersytetu.

Na co przeznaczono niewykorzystane środki z projektu – niewykorzystane środki zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie podlegają zwrotowi do Instytucji Pośredniczącej i zmniejszają kwotę dofinansowania projektu. Z powodu zmniejszonej liczby stypendystów wartość niewykorzystanych środków wyniosłaby obecnie ok. 2,5 mln zł. Na wniosek UTP i za zgodą NCBiR powstałe w projekcie oszczędności (poprzetargowe oraz wynikające ze zmniejszonej liczby stypendystów) w kwocie ok. 1 mln zł zostały przeznaczone na zwiększenie o 100% liczby płatnych staży i certyfikowanych szkoleń, zwiększenie liczby wyjazdów krajowych i zagranicznych, zorganizowanie wyjazdów na konferencje krajowe oraz dodatkowe zakupy promocyjne. W pozostałym zakresie umowa została aneksowana i nastąpiło zmniejszenie kwoty dofinansowania, co oznacza, że Uczelnia nie ma prawa do wykorzystania tych środków.

Brak konsekwencji w regulaminie stażowym – uczestnik projektu dobrowolnie przystępuje do programu stażowego i korzysta z oferowanych form wsparcia, w związku z tym zachowana jest zasada godności, równości, demokracji, wolności i poszanowania prawa ludzkiego zgodnie z KE. Wniosek o dofinansowanie w ramach projektu określa stażystów, jako osoby nieaktywne zawodowo (w tym uczące się lub kształcące). Osoby, które składają wniosek o staż składały jednocześnie PEFS, w którym deklarowały czy są osobami aktywnymi czy nieaktywnymi zawodowo. W przypadku osób aktywnych zawodowo złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia na moment składania wniosku o staż powodowałoby konieczność zaznaczenia aktywności zawodowej, co kłóciło się zapisami wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto jedynym momentem, kiedy można tą „nieaktywność” weryfikować jest moment złożenia wniosku. Złożenie przez studenta oświadczenia/zobowiązania do rozwiązania trwającej umowy na późniejszym etapie jest trudne, jeśli nie niemożliwe do zweryfikowania. Inną sprawą jest idea staży studenckich, które mają wspierać start zawodowy studentów i wzmocnić ich pozycję na rynku pracy. Nie ma podstaw zatem do kwalifikowania na staż osób, które na rynku pracy już istnieją. Staż jest prawem a nie obowiązkiem, w związku z czym nikogo nie zmusza się do tego, aby z pracy zawodowej rezygnował i złożył wniosek. Jeśli uznaje, że ewentualne koszty takiej decyzji są wyższe niż możliwe zyski, może z tego prawa nie korzystać.

Krzywdzący system przydzielania stypendiów – niestety prawo do otrzymania stypendium motywacyjnego przysługuje 50% najlepszym studentom każdego kierunku studiów. Stypendia przyznaje się w celu wspierania studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce !!. Odsetek studentów objętych tą formą wsparcia z ogólnej liczby studentów danego kierunku i roku studiów oraz kwotę stypendium motywacyjnego określa umowa numer UDA POKL.04.01.02-00-166/11-00 zawarta pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz szczegółowe wytyczne Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących. Wyżej wymieniona umowa przewiduje wypłatę stypendiów motywacyjnych dla maksymalnie 50% studentów danego kierunku i roku studiów wg stanu na 1. października każdego roku akademickiego, od I semestru w roku akademickim 2011/2012 do końca semestru VII (zimowego) roku akademickiego 2014/2015.

 

Tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie podpisali i/lub nie odebrali decyzji stypendialnych, w tym także informacji o negatywnym rozpatrzeniu ich odwołań, proszę o jak najszybsze udanie się do właściwych dziekanatów i spełnienie tego obowiązku każdego studenta.

 

Kierownik Projektu

Prof. dr hab inż Janusz Prusiński

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.