Kontakt

Biuro projektu

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

ul. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

tel. 52 373-27-06

kierunki.zamawiane@utp.edu.pl

Zmień kolorystykę serwisu
wersja16
LogowanieLicznik odwiedzin
Dzisiaj0
W tym tygodniu16
W tym miesiącu11
Ogółem95450

 

KOMUNIKAT ws. wypłaty stypendiów motywacyjnych


Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy studiujących na kierunkach objętych projektem PO KL pt. ,,Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy”, IV.3. w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012 wypłata stypendium nastąpi w grudniu – za październik, listopad i grudzień łącznie. Na dzień dzisiejszy nie można powiedzieć dokładnie, kiedy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie przekaże na konto kolejną transzę przeznaczoną na wypłatę stypendiów. Wierzymy, że nastąpi to niebawem, gdyż nasz wniosek o płatność został przez NCBiR zaakceptowany bez uwag.

W tzw. międzyczasie wszystkich studentów, którzy złożyli podania o stypendium motywacyjne zapraszam do dziekanatów właściwych wydziałów po odbiór i podpisanie decyzji o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium. Nie podpisanie w podanym niżej terminie decyzji oznaczać może opóźnienie w jego przekazaniu na konto beneficjentów.

Decyzje można podpisywać i odbierać od dzisiaj, tj. 7. grudnia do piątku – 9. grudnia codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00. Po 2-tygodniowym okresie na odwołania stypendia zostaną niezwłocznie przelane na stosowne konta bankowe.

Zgodnie z Regulaminem – pkt IV.4. Uczelnia zastrzega sobie prawo do opóźnienia w wypłacie stypendium w przypadku braku środków na koncie Projektu. Wypłata zaległości nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Decyzje dla studentów kierunków: fizyka techniczna i ochrona środowiska mam nadzieję będą do odebrania w piątek – po moim powrocie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (8.XII).

 

Kierownik projektu

Prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński

 

 

KOMUNIKAT II

dla studentów I roku kierunku ochrona środowiska

 

Od kilkunastu dni próbujemy wyjaśnić sprawę liczby stypendiów motywacyjnych, które zostaliśmy zobligowani przyznać tylko 6 studentom kierunku ochrona środowiska na podstawie wytycznych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w Warszawie.

Z zapisów dokumentacji konkursowej jasno wynika, że w przypadku niepowodzenia w akcji rekrutacyjnej i przyjęcia mniej osób od zadeklarowanej we wniosku (130), stypendium można przyznać tylko takiej liczbie studentów, która wynika z różnicy między liczbą przyjętych w tym roku akademickim, a stanem na 30. listopada w 2009/2010. Warto podkreślić, że głównym celem projektu kierunków zamawianych jest zwiększenie liczby absolwentów (a nie przyjętych nas studia!). Ta filozofia wskazuje też, że im więcej studentów zostanie przyjętych na I rok, tym większa szansa na zwiększenie liczby absolwentów, stąd zapewne taki zapis w dokumentacji konkursowej.

Trudno sprzeciwiać się takiej jednostkowej interpretacji, jednak zamiast zadeklarowanych we wniosku 502 studentów 1.X. naukę podjęło aż 607 studentów na wszystkich kierunkach zamawianych, czyli zdecydowanie więcej od wymaganych i w tym upatrujemy szansy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pozwoli nam na zwiększenie liczby stypendiów na kierunku ochrona środowiska.

Niezastosowanie się do wytycznych NCBiR oznacza uznanie poniesionych przez Uniwersytet kosztów na stypendia za niekwalifikowalne, czyli niemożliwe do pokrycia z przyznanej nam kwoty na sfinansowanie Projektu.

Proszę o cierpliwość w tej sprawie, gdyż tak jak wielu z Was jesteśmy z podziału stypendiów motywacyjnych dla studentów ochrony środowiska wysoce niezadowoleni.

 

 

Kierownik projektu

Prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński

 

Bydgoszcz, 15.11.2011 r.

 

UWAGA STYPENDYŚCI KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH


Stypendium motywacyjne wypłacane będzie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez stypendystę, pod warunkiem, że jest on właścicielem konta. Studenci, którzy nie posiadają własnego numeru konta lub nie wpisali go we wniosku, są zobowiązani do uzupełnienia dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br. (bez własnego numeru konta wypłata stypendium będzie niemożliwa).

Zgodnie z Regulaminem w semestrze zimowym w roku akademickim 2011/2012 stypendium motywacyjne zostanie wypłacone jednorazowo w grudniu za październik, listopad i grudzień łącznie. W przypadku utraty prawa do stypendium w październiku i/lub listopadzie z powodów określonych w/w Regulaminie, stypendium za te miesiące nie przysługuje.

Dokładny termin wypłaty stypendium będzie podany na stronie internetowej Projektu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do opóźnienia w wypłacie stypendium w przypadku braku środków na koncie projektu. Wypłata zaległości nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jednocześnie informuję, że liczba stypendiów na kierunki zamawiane z wyjątkiem ochrony środowiska może ulec zwiększeniu po uzyskaniu stosownej zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, o czym wszystkie osoby, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego a go nie otrzymały, zostaną natychmiast powiadomione.

 

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński

 

 

Bydgoszcz, 02.11.2011 r.

K O M U N I K A T

 

Listy studentów, którym przyznano stypendium motywacyjne w ramach  Projektu ,,Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy” będą dostępne 15 listopada 2011 r. na stronie Projektu www.kierunkizamawiane.utp.edu.pl lub w Dziekanacie Wydziału/Instytutu.

 

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński

 

K O M U N I K A T
dla studentów kierunków zamawianych realizowanych w ramach Projektu PO KL pt. Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy

Wnioski o stypendium motywacyjne należy składać w dziekanacie Wydziału/Instytutu w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2011 r. do 15.00.
Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego wraz załącznikami i formularzem wniosku jest dostępny na stronie Projektu www.kierunkizamawiane.utp.edu.pl lub w Dziekanacie Wydziału/Instytutu.

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego